ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 670

  • Tổng 6.169.721

Huyện Tuyên Hóa: Tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 30/01/2023, UBND huyện Tuyên Hóa đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó, nhằm phát huy quyền làm chủ,huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian nguồn lực cho sự phát triển.

                  63b941475c256.jpg

(ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Yêu cầu phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân góp ý kiến vào dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền,vận động cán bộ, Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện có trách nhiệm tuyên truyền để Nhân dân biết, tham gia góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến tham gia của Nhân dân.

Về nội dung lấy ý kiến, gồm: Toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, toàn bộ các chương, điều, khoản, hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi), kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức: Góp ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan,tổ chức được phân công trách nhiệm; Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn cấp xã do cơ quan trách nhiệm tổ chức; Góp ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của huyện Tuyên Hóa

Đối tượng lấy ý kiến gồm: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa; Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, các ban, ngành, đoàn thể huyện Tuyên Hóa; Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế; Trung tâm Chính trị huyện Tuyên Hóa; Các tầng lớp Nhân dân.

UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đối với dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng kế hoạch; Phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổng hợp xây dựng báo cáo theo đề cương tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường đúng theo quy định

HĐND và UBND các xã, thị trấn: Tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa phương đến từng thôn, bản, tiểu khu; Phổ biến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) qua phương tiện phát thanh hoặc tiến hành hội nghị, hội thảo theo từng thôn, bản, tiểu khu để các tổ chức, các tầng lớp Nhân dân trong địa bàn tiếp cận nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tham gia ý kiến; Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến dựa vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa phương; Đồng thời, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến, gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian quy định.

UBND huyện Tuyên Hóa cũng đề nghị các Ban đảng của Huyện ủy tổ chức phổ biến nội dung hội thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến cán bộ, công chức trong đơn vị; Uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân; Các đơn vị nêu trên tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự hội thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đề cương tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch.

Trong Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND huyện Tuyên Hóa cũng nêu rõ: Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực giúp việc cho Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trong việc tổ chức và triển khai thực hiện lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch; Tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của HĐND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn, các đơn vị, tổ chức, cá nhân; Xây dựng báo cáo kết quả tham gia ý kiến của toàn huyện trình UBND huyện báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn yêu cầu./.

Kế hoạch lấy ý kiến

Dự thảo luật đất đai

Thu Hiền

Các tin khác