ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1291

  • Tổng 2.485.635

Một số kết quả nỗi bật của công tác tổ chức cán bộ, đảng viên trong năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 về đổi mới toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, với quyết tâm chính trị cao, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

                     

Trước hết đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại 50 tổ chức cơ sở đảng, 76 tập thể lãnh đạo quản lý, 225 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2021 kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định. Xây dựng và ban hành nhiều văn bản quan trọng để tổng kết, sơ kết các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 11/3/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 779-QĐ/HU ngày 10/3/2022, Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định số 808-QĐ/HU ngày 17/3/2022, Quy định về Quy hoạch cán bộ; Quy định số 926-QĐ/HU ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Đề án số 03-ĐA/HU ngày 11/3/2022, Đề án đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy quản lý.

Về công tác cán bộ đã phê duyệt quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, có 755 đồng chí, trong đó: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: 59 đồng chí. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 17 đồng chí.

Công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và bổ nhiệm lại được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc và phát huy được năng lực của cán bộ, trong năm đã bổ nhiệm mới, giới thiệu ứng cử 16 cán bộ (04 phó trưởng phòng thuộc UBND huyện, 02 hiệu trưởng trường học, 01 giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên-giáo dục dạy nghề huyện, 02 bí thư đảng ủy xã, 01 phó bí thư đảng ủy xã, 03 chủ tịch HĐND xã, 03 phó chủ tịch UBND xã). Bổ nhiệm lại 19 cán bộ quản lý. Đặc biệt đã đổi mới các khâu trong quy trình bổ nhiệm cán bộ, 11 ứng cử viên thực hiện trình bày chương trình hành động với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trước khi quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Công tác phân công điều động, luân chuyển cán bộ được quan tâm, đảm bảo sự kế thừa và phát triển, đã điều động đồng chí Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đến nhận công tác và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hương Hóa; Đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hương Hóa đến nhận công tác và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đến nhận công tác và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện. Đã điều động 01 đồng chí Huyện ủy viên, cán bộ luân chuyển đảm bảo thời gian trở lại huyện công tác, giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 907 nhân sự giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031; nhân sự ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý; các quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, gắn với thực hiện Quy định số 807-QĐ/HU ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm người đứng đầu và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sáp nhập Trường Tiểu học số 2 và Trường Tiểu học số 1 xã Châu Hóa thành Trường Tiểu học Châu Hóa; Trường Tiểu học Thuận Hóa và Trường THCS Thuận Hóa thành trường TH&THCS Thuận Hóa, giảm 02 trường học. Sáp nhập Trung tâm Tư vấn xây dựng huyện vào Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Trung tâm VH-TT-TT vào Đài Truyền thanh - Truyền thành huyện thành Trung tâm văn hóa, thông tin & truyền thông huyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đã cử 08 đồng chí cán bộ, dự nguồn cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị; 04 đồng chí học Trung cấp LLCT tại tỉnh; 03 đồng chí cán bộ đi học Thạc sỹ; mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại Trung tâm Chính trị huyện với 176 đồng chí.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng kịp thời cho 267 đảng viên; kết nạp 125 đảng viên đạt kế hoạch đề ra, trong đó dân tộc ít người 02 đảng viên tại xã Lâm Hóa, Thiên chúa giáo 02 đảng viên; 03 giám đốc doanh nghiệp tư nhân, 01 chủ nhiệm HTX. Duy trì chế độ giao ban cụm xây dựng Đảng ở các đảng bộ xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2022-2030.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ, đảng viên vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, như: Việc đổi mới công tác cán bộ vẫn còn chậm so với yêu cầu; công tác đánh giá cán bộ, đảng viên vẫn là khâu yếu; việc học tập, rèn luyện của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, vi phạm khuyết điểm phải bị xử kỷ luật của Đảng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, tham mưu tổ chức đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức, bộ máy; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ; thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/HU ngày 11/3/2022 về đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy quản lý.

Ba là, thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2025-2030 gắn liền với việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ. Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ giữ chức vụ tại 01 vị trí từ 08 năm trở lên; điều động, phân công, luân chuyển cán bộ năm 2023 một cách hợp lý, thiết thực. Thực hiện tốt công tác nhân sự, hướng dẫn và chỉ đạo Đại hội Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bốn là, tham mưu sơ kết Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 07/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy; nghiệp vụ công tác đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực sự đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ, nâng cao phẩm chất, trình độ, kiến thức và năng lực công tác của đội ngũ làm công tác cán bộ thật sự là người công tâm, trong sáng, tinh thông, có kinh nghiệm làm công tác cán bộ.

Sáu là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên về số lượng và chất lượng đảm bảo kế hoạch đề ra, thực hiện có hiệu quả mô hình chi bộ “Năm tốt”, “Bốn không”. Tăng cường công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quyết định số 112-QĐ/HU ngày 22/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn Phòng Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy Công an huyện.

                                                                                                                     Nguyễn Đình Mão

                                                                                          (UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy)

Các tin khác