ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 305

  • Tổng 1.182.812

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng tại Đảng bộ huyện Tuyên Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở huyện Tuyên Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực ngày một nâng lên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong thời gian qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm các nghị quyết của Tỉnh ủy cũng như các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đã chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm.

               

Bám sát tình hình thực tế của huyện, nhiệm vụ chính trị trọng tâm và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra, trong năm 2022 cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 63 tổ chức đảng và 44 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng và 8 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; UBKT Huyện ủy kiểm tra 6 tổ chức đảng. Đã giám sát được 41 tổ chức đảng và 71 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành giám sát đối với 4 tổ chức đảng và 8 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; UBKT Huyện ủy giám sát 4 tổ chức đảng, 8 đảng viên; trong công tác phối hợp UBKT Huyện ủy đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai cấp liên quan đến các mặt, lĩnh vực được xã hội quan tâm như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới"; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy... Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy, Ủy ban kiểm tra hai cấp đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm; đôn đốc tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận, quyết định của cấp trên và cấp mình; đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm được thực hiện nghiêm túc, trong năm ủy ban kiểm tra hai cấp đã kiểm tra 01 tổ chức đảng và 04 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Qua kiểm tra, kết luận tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên, UBKT Đảng ủy xã kiểm tra đối với 1 đảng viên. Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; công tác quản lý và sử dụng đất đai. Qua kiểm tra, kết luận các đảng viên được kiểm tra có khuyết điểm, vi phạm; trong đó, 01 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 03 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với 01 đồng chí, cách chức 01 đồng chí, khiển trách 01 đồng chí.

Việc thi hành kỷ đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc, trong năm cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn huyện đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ; đảng ủy cơ sở và chi bộ đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên, trong đó: Khiển trách 8 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên, cách chức 01 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên, việc xem xét thi hành kỷ luật cơ bản kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Công tác tiếp công dân được chú trọng và duy trì thường xuyên, đúng quy định. Ngày 15 hàng tháng đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy tham gia cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp tiếp cán bộ, đảng viên và công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở cơ quan Huyện ủy; công tác tiếp công dân, giải quyết tố cáo đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2022 Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết tố cáo liên quan đến 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý, UBKT Huyện ủy nhận được 29 lượt đơn. Công tác tiếp nhận, giải quyết đươn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm xử lý kịp thời, triệt để, không để tồn đọng; không để xẩy ra điểm nóng, khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong năm 2023 cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp từ huyện đến cơ sở huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                     Nguyễn Thái Bình

                                                                                 (UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy)

Các tin khác