ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 388

  • Tổng 6.176.547

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng huyện Tuyên Hóa phát triển bền vững

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đưa kinh tế, xã hội tiếp tục ổn định và từng bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể huyện và cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng bào tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước”; bà con dân tộc ít người luôn yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, định cư ổn định cuộc sống, đoàn kết xây dựng bản, làng ngày càng phát triển. Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện và các đề án phát triển kinh tế - xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu tiên đầu tư giải quyết việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế ở các vùng đặc biệt khó khăn; phát triển giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề, y tế, khoa học công nghệ. Vì vậy, mặt bằng dân trí đã từng bước được nâng lên, dân chủ ngày càng được phát huy, giữ vững kỷ cương, đẩy mạnh đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, quán triệt sâu sắc bài học “lấy dân làm gốc” và thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước có liên quan, nhất là việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh ngày càng được khẳng định.

            

Quan tâm, khuyết khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, khai thác tối đa tiềm năng về nhân lực, vốn, công nghệ của các thành phần kinh tế tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Quan tâm phát triển trang trại, gia trại, kinh tế hợp tác xã trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tập trung phát triển kinh tế tập thể, chủ yếu như các câu lạc bộ nuôi ong lấy mật, nuôi bò lai sin, mây tre đan xuất khẩu, sản phẩm măng khô, gà đồi... Tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ cho bà con vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; các giống cây, con có năng suất, sản lượng cao; phân bón các loại phục vụ sản xuất. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với việc phát triển kinh tế nhiều thành phần trên địa bàn huyện.

Chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo và khoa học – kỹ thuật. Hướng các hoạt động vào việc xây dựng con người trên cơ sở phát huy các giá trị truyền thống yêu nước, nghĩa tình, đoàn kết, tự tin, năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương,... phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập, phát triển. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chú trọng giáo dục văn hóa ứng xử, đạo đức, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc công nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho lao động, hướng tới mục tiêu việc làm bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Xây dựng môi trường văn hóa hướng tới sự phát triển hài hòa, lành mạnh trong hệ thống chính trị, tại từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tại mỗi gia đình phù hợp với từng địa bàn, hoàn cảnh. Gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa với đời sống và hoạt động xã hội, luật pháp, kỷ cương… để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từng bước xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao. Mạng lưới trường lớp, trạm y tế, bệnh viện trên địa bàn huyện đã được quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 51/67 trường học đạt chuẩn quốc gia; 19/19 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đã phát huy hiệu quả; dân chủ ngày càng được thực hiện rộng rãi ở cả ba loại hình, nhất là dân chủ ở xã, thị trấn và trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội ngày càng được phát huy; quyền làm chủ của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân ngày càng được tôn trọng; chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân; không ngừng phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra mục tiêu trong công tác đại đoàn kết toàn dân tộc là phải quan tâm đến việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tập hợp lực lượng, tạo ra sự đồng thuận cao trong Nhân dân, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Công tác giám sát và phản biện xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai và thực hiện có hiệu quả; công tác tiếp dân và giải quyết tốt các kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc mọi chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phải lấy ý kiến Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành phải đối thoại trực tiếp khi Nhân dân có những bức xúc hoặc thực hiện những nhiệm vụ khó mà Nhân dân chưa thông suốt để chỉ đạo giải quyết.

Đổi mới công tác dân vận chính quyền, trách nhiệm của chính quyền trong việc tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức thực hiện tốt cải cách hành chính, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đã ban hành Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính quyền huyện Tuyên Hóa; thực hiện trách nhiệm trong công tác dân vận của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” như mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại 19/19 xã, thị trấn; mô hình “Cán bộ, công chức thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại 12 phòng thuộc UBND huyện. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng quy ước, hương ước tại các địa phương, đến nay 130/130 thôn, bản, tiểu khu đã xây dựng quy ước, hương ước và được UBND huyện phê duyệt.

Tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận, các đoàn thể và các hội quần chúng hoạt động nhằm thu hút, tập hợp Nhân dân vào các tổ chức; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phân công cán bộ về tham dự sinh hoạt với chi đoàn, chi hội; đưa các hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể về với cơ sở, như tổ chức Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Đại đoàn kết toàn dân 18/11 khu dân cư... Hằng năm, Mặt trận huyện phối hợp với các ban, ngành thăm hỏi, tặng quà các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn; tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với các linh mục; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số cách ăn ở hợp vệ sinh, sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

                                                                             Đoàn Mạnh Toàn

                                                                                           UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Các tin khác