ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1258

  • Tổng 2.485.602

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trong điều kiện mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2022, triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức... nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, HĐND huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định; chú trọng đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2022 HĐND huyện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong việc phối hợp, chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và tổ chức thành công 04 kỳ họp (có 02 kỳ họp chuyên đề). Từ việc chủ động tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; phối hợp với UBND huyện và các cơ quan có liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết; phân công các ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện theo đúng thẩm quyền.

                

Các kỳ họp của HĐND huyện diễn ra dân chủ, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân của các vị đại biểu HĐND huyện, của UBND huyện cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan. Nội dung, chương trình kỳ họp được tổ chức truyền thanh trực tiếp để Nhân dân, cử tri trong huyện theo dõi, giám sát.

          Trong năm 2022, HĐND huyện đã ban hành 25 nghị quyết đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, đáp ứng yêu cầu vừa mang tính chiến lược, vừa giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của địa phương tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các mặt của đời sống xã hội.

Sau các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời phối hợp với Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; đồng thời tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện.

Trong hoạt động giám sát của HĐND huyện tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Giám sát tại kỳ họp HĐND được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới, HĐND huyện luôn dành thời gian thỏa đáng để đại biểu HĐND xem xét báo cáo hoạt động của các cơ quan liên quan trước khi thảo luận, kiến nghị. Hoạt động giám sát bằng hình thức chất vấn và trả lời chất vấn được tăng cường, nội dung chất vấn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được đưa ra chất vấn và báo cáo, giải trình công khai, thỏa đáng tại diễn đàn của HĐND huyện. Các thông báo, kết luận phiên chất vấn của Chủ tọa sau mỗi kỳ họp được ban hành kịp thời để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong giám sát của HĐND, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

Qua giám sát cho thấy, mặc dù thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức...Song UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương có các giải pháp tích cực để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND huyện đề ra. Kết thúc năm 2022, có 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn như: Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 chiến sỹ Trạm Thông tin liên lạc A69 tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa; các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ; Lễ cầu siêu tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện; tổ chức thành công Diễn tập Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2022; tổ chức nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Namvà một số hoạt động khác.

          Cùng với việc thực hiện chức năng giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề được chú trọng, trong năm Thường trực HĐND giám sát 02 chuyên đề về việc triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện; giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ban kinh tế - xã hội giám sát việc sử dụng nguồn vốn của UBND huyện cấp bổ sung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách và Giám sát công tác triển khai thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Pháp chế giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông và Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2022.

          Hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề của HĐND huyện đã được thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ  giữa Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các ban HĐND huyện và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo kết quả giám sát khách quan, toàn diện. Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực, các Ban của HĐND huyện đã kiến nghị cụ thể đối với từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện.

Cùng với chức năng quyết định, hoạt động giám sát đã thể hiện rõ nét vai trò của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi pháp luật và thực hiện Nghị quyết HĐND trên địa bàn huyện.

Tóm lại, năm 2022 HĐND huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra theo quy định của pháp luật. Nghị quyết của HĐND huyện được triển khai đến các tầng lớp Nhân dân, được Nhân dân đón nhận và tích cực thực hiện. Việc tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát đảm bảo chương trình, kế hoạch đúng quy định. Hoạt động của HĐND huyện tại kỳ họp có nhiều đổi mới; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm; việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp ngày càng nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban ngành liên quan ngày càng được tăng cường.

Kết quả đạt được trên đã khẳng định sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự đồng hành thống nhất giữa HĐND, UBND huyện và toàn bộ hệ thống chính trị là nội dung cốt lõi để cùng với Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Bước sang năm 2023, dự báo phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức... tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện đề ra, HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động với các giải pháp cụ thể như sau:    

Thứ nhất, bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức tốt và nâng cao chất lượng các kỳ họp, nghiên cứu đổi mới hoạt động thảo luận của đại biểu và hình thức chất vấn tại hội trường, đảm bảo chất lượng Nghị quyết được ban hành tại mỗi kỳ họp, nâng cao tính khả thi trong triển khai thực hiện; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai các Nghị quyết sau khi được ban hành. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò trách nhiệm của thành viên Thường trực HĐND huyện trong tổ chức, tham gia chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực, các ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện và công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND&UBND huyện. Chuẩn bị và tổ chức tốt các phiên họp của Thường trực HĐND huyện; quan tâm chọn nội dung và tổ chức có hiệu quả các phiên giải trình, chất vấn tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND huyện.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện; giám sát hoạt động của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, tập trung “tái giám sát”, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện, tăng cường khảo sát thực tế, thu thập thông tin, phục vụ hoạt động giám sát và công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp HĐND huyện.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, tổng hợp đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, theo dõi giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, tăng cường tổ chức tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc cử tri tại những nơi có nhiều vấn đề nổi lên; nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao hơn nữa tính chủ động, chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Với vai trò, trọng trách mà Nhân dân giao phó, với quyết tâm và khí thế mới, tin tưởng rằng cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, năm 2023, HĐND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định; khẳng định rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

                                                                        Nguyễn Minh Lự

                                                                             (UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện)

 

Các tin khác