ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 912

  • Tổng 6.169.963

Những kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 05/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 16/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022”, căn cứ Quyết định số 718-QĐ/HU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm Chính trị huyện Tuyên Hóa năm 2022”, Trung tâm Chính trị huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị cùng với đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức mở 27 lớp với tổng số 1.639 học viên, đạt 135% kế hoạch.

Các loại chư­ơng trình đào tạo, bồi dưỡng đều được Trung tâm Chính trị huyện thực hiện theo quy định, đảm bảo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng; chú trọng công tác chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức lớp học, tổ chức kiểm tra, đánh giá đảm bảo đúng với Quy chế đào tạo, bồi dưỡng hiện hành; từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, giảm thuyết trình lý thuyết, tăng cường trao đổi thảo luận giữa giảng viên và học viên.

                  

Trong giảng dạy, giảng viên luôn bám sát chương trình và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để cụ thể hóa nội dung và có dẫn liệu sát thực nhằm thu hút sự chú ý của học viên; liên hệ, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; lồng ghép các chuyên đề (Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam... vào các chương trình bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng công tác đoàn thể), thông tin thời sự trong nước và quốc tế vào nội dung bài giảng nhằm đáp ứng yêu cầu về nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị và kiến thức thực tiễn cho học viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy trong từng thời điểm cụ thể, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng và chuẩn bị cho Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh vào năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức dự giờ, thao giảng trao đổi kinh nghiệm soạn - giảng theo hướng sử dụng phương pháp dạy học tích cực, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng; xây dựng giáo án điện tử; chú trọng công tác quản lý, công tác kiểm tra đánh giá học viên với hình thức trắc nghiệm, tự luận và chú trọng phần liên hệ thực tiễn... kết quả Trung tâm Chính trị huyện cử 01 đồng chí dự thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh đạt giải ba.

Bên cạnh việc truyền đạt nội dung, kiến thức bài giảng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nói chuyện thời sự... cũng được Trung tâm Chính trị huyện duy trì và phát huy trong các giờ học, tạo nên không khí sôi nổi, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học viên. Kết quả kiểm tra, đánh giá đã có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi chiếm trên 85% (đối với đảng viên mới và nhận thức về đảng), trên 80% (đối với các lớp bồi dưỡng công tác đoàn thể). Đối với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị: Sau khi được bồi dưỡng, phần lớn học viên đã nắm được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong học tập, học viên đã biết gắn giữa lý luận và thực tiễn, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm trong việc vận dụng kiến thức đã học vào lĩnh vực công tác. Sau khi được bồi dưỡng ở Trung tâm chính trị, trình độ nhận thức của học viên cơ bản được nâng lên, từng bước áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Đối với lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn thể: Học viên tham gia các lớp hầu hết là cán bộ, đảng viên đảm nhận các chức vụ trong các đoàn thể cơ sở. Qua học tập, học viên đã được nâng cao về trình độ nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ, năng lực tổ chức hoạt động, từng bước vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống, góp phần tích cực trong việc tập hợp hội viên, đoàn viên, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động góp phần tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhờ vận dụng linh hoạt hình thức dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, cùng với sự chủ động trong phối hợp, kết hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể liên quan và đội ngũ giảng viên kiêm chức, nên Trung tâm Chính trị huyện thực hiện việc mở lớp năm 2022 vượt kế hoạch đề ra (27/20 đạt 135% kế hoạch).

Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ (Công an viên; Chức việc, tôn giáo; nghiệp vụ tuyên truyền miệng; công tác kiểm tra Đảng; Văn phòng cấp ủy...) và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tổ chức hội nghị báo cáo viên theo định kỳ hằng tháng và đột xuất. Nội dung các hội nghị báo cáo viên tập trung thông tin những vấn đề lớn, trong đó nổi bật là các chuyên đề về tình hình thời sự quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, kết quả các Hội nghị Trung ương (khóa XIII), tình hình an ninh - chính trị, các hoạt động chống phá của bọn phản động, các thế lực thù địch…, kết hợp chặt chẽ những chuyên đề tiếp thu ở Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy và những thông tin ở địa phương, vừa có nội dung chuyên sâu, vừa có nội dung toàn diện, đảm bảo thông tin định hướng kịp thời, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng được yêu cầu của cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác mở các lớp năm 2023, theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đảm bảo tiến độ; tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, của huyện cho đội ngũ báo cáo viên và các tổ chức cơ sở đảng. Chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và giáo viên giảng dạy giáo dục công dân ở các trường học, đặc biệt là những vấn đề mới, “nóng” ở địa phương, cơ sở. Chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên tổ chức dự giờ, thao giảng, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

                                                                                          Cao Xuân Tín

                                                                                                HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Các tin khác