ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 14

  • Tổng 6.264.685

Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đảng bộ huyện Tuyên Hóa hiện có 47 tổ chức cơ sở đảng, 6.001 đảng viên; trong đó, có 28 đảng bộ, 19 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; có 290 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó, có 49 chi bộ trực thuộc khối cơ quan, có 241 chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn (130 chi bộ thôn, bản, tiểu khu, 67 chi bộ trường học, 19 chi bộ công an xã, thị trấn, 19 chi bộ trạm y tế, 01 chi bộ thương mại).

Đảng ta đã khẳng định “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở”… “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng”…

             

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 13/12/2021 về thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 86-KH/HU ngày 29/11/2022 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Đề án số 02-ĐA/HU ngày 15/12/2021về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2022 - 2030 và nhiều văn bản khác. Tổ chức sắp xếp, củng cố lại Đảng bộ xã Thạch Hóa sau khi sáp nhập xã; các chi bộ thôn, bản sau khi sáp nhập thôn; các chi bộ cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất, sáp nhập; chuyển các chi bộ: Thuế, Kho bạc Nhà nước, Thủy nông về trực thuộc đảng bộ ngành dọc. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng quy chế làm việc, sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ theo quy định… Nhờ vậy, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện giảm mạnh về số lượng, tinh gọn về đầu mối; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không ngừng được nâng lên, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao; phương thức lãnh đạo có mặt chậm đổi mới, chưa toàn diện; việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác xếp loại đảng viên có nơi còn hạn chế. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng khu vực ngoài nhà nước còn khó khăn. Một số chi bộ ở địa bàn vùng giáo, dân tộc thiểu số còn phải đưa đảng viên nơi khác đến sinh hoạt. Công tác phát triển đảng viên còn khó khăn, có chi bộ nhiều năm liền không kết nạp đảng viên mới.

Để xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng.

Thứ hai, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cấp ủy viên.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ đảng ủy viên, chi ủy viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, tiên phong; có khả năng quy tụ, tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng; có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, phát triển đảng viên; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện để xây dựng và tổ chức hoạt động theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc; chế độ làm việc, mối quan hệ giữa cấp ủy, bí thư với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức có liên quan. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở những địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở; kịp thời phát hiện những khuyết điểm, thiếu sót khi mới phát sinh; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, khuyết điểm.

Thứ sáu, tăng cường công tác dân vận ở cơ sở, dựa vào dân để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ bảy, tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối, tác phong làm việc của cấp ủy cơ sở. Thường xuyên bám sát quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

                                                                                   Bùi Thanh Chuyên

                                                                                    ( PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện)

Các tin khác