ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1975

  • Tổng 6.264.495

Trung tâm Chính trị huyện Tuyên Hoá: Những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục Lý luận Chính trị trong điều kiện vừa có nhiều thuận lợi vừa có nhiều khó khăn đan xen. Nhưng dưới sự quyết tâm cao của lãnh đạo, giảng viên, nhân viên, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức cơ sở Đảng, Trung tâm Chính trị huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023 và yêu cầu, nhiệm vụ của cấp uỷ huyện, Trung tâm Chính trị huyện đã kịp thời khảo sát, tổng hợp nhu cầu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng uỷ, chi bộ trực thuộc trình Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt. Ngày 08/02/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Quyết định số 1232-QĐ/HU về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm Chính trị huyện năm 2023 với số lượng là 24 lớp.Trung tâm Chính trị huyện đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thànhvượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trung tâm đã mở được 30 lớp với tổng số 1.823 lượt học viên, đạt 125% kế hoạch đề ra.

Đặc biệt trong năm đã tổ chức được 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho Trưởng thôn, bản, tiểu khu với 128 học viên. Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu nội dung tập huấn, ban hành kế hoạch, lịch giảng và mời Thường trực Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Công an huyện, các phòng, ban  trực thuộc UBND huyện truyền đạt 08 chuyên đề liên quan đến công tác thôn, bản, tiểu khu gồm: Tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện; Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh nông thôn; Xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh; Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; Công tác quản lý tài chính ở thôn, bản, tiểu khu; Tổ chức hoạt động của thôn, bản, tiểu khu; Xây dựng hương ước, quy ước của thôn, bản, tiểu khu. Sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, Thường trực Huyện uỷ đã tổ chức bữa cơm gặp mặt 128 Trưởng thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trao bằng

 Sơ cấp LLCT cho các học viên

Lần đầu tiênTrung tâm Chính trị huyện Tuyên Hoá đã mở được lớp Sơ cấp Lý luậnChính trị và cũng là lớp khởi đầu để các Trung tâm chính trị huyện, thành phố trong toàn tỉnh có chuẩn bị mở lớp đào tạo Sơ cấp Lý luận Chính trị. Lớp Sơ cấp lý luận chính trị với số lượng 26 học viên là cán bộ Công an huyện, công an các xã, thị trấn trên địa bàn. Chương trình đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị được thực hiện theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Với tinh thần cố gắng, tích cực học tập của học viên và trách nhiệm cao của đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức trong suốt thời gian hơn 2 tháng, lớp đã được trang bị những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo hướng đổi mới chương trình giáo dục lý luận chính trị, trên cơ sở kế thừa những tài liệu Sơ cấp lý luận chính trị qua các thời kỳ có kết hợp với những nghiên cứu mới được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, chương trình này, với nội dung tích hợp và liên thông, nhiều nội dung trình bày một cách tinh gọn và cô đọng nhưng tăng hàm lượng các nội dung có tính thiết thực, trong đó nhấn mạnh việc cung cấp thông tin mới, gợi mở những vấn đề mới để dẫn dắt học viên độc lập, sáng tạo, tự giải quyết nhiệm vụ vốn vô cùng đa dạng trong thực tiễn… Nội dung học tập gồm 18 bài và 02 chuyên đề bổ sung: Lịch sử Đảng bộ huyện Tuyên Hoá; Thông tin Kinh tế - Xã hội huyện Tuyên Hoá và tổ chức nghiên cứu thực tế trong thời gian 02 ngày.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 “về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học” và Công văn số 1869/SGDĐT-TrHTX, ngày 08/9/2023 của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Bình “về tăng cường công tác đảng viên trong học sinh”. Do đó, điểm đặc biệt của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng lần này là có 65 học viên, trong đó có 28 học viên là học sinh Trung học Phổ thông xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và phong trào thanh niên, có phẩm chất chính trị tốt, có lý tưởng cách mạng, có hoài bảo, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước, có động cơ phấn đấu vào Đảng… được các đảng bộ, chi bộ trường học cử đi bồi dưỡng. Chính vì vậy, Trung tâm Chính trị huyện quyết định mở lớp vào các ngày thứ bảy và chủ nhật nhằm đảm cho học viên vừa học văn hoá vừa học lý luận chính trị.

Trong giảng dạy, các giảng viên đã bám sát các chương trình, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để cụ thể hóa nội dung, lồng ghép các số liệu thực tiễn, đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của địa phương để tuyên truyền cho các học viên, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm rõ và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được đưa vào các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn, Quy định số 08 - QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; lồng ghép các chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta thật vĩ đại... vào các chuyên đề giảng dạy. Đặc biệt, kết hợp lồng ghép trong các bài giảng nội dung về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2023; nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn liền với các hoạt động, việc làm cụ thể thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Việc đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với các lớp, bố trí làm bài thu hoạch, chấm điểm, xếp loại học viên một cách nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm. Công tác quản lý, theo dõi lớp học ngày càng được chú trọng, mỗi lớp học đều cử cán bộ trực tiếp làm công tác giáo viên chủ nhiệm, đồng thời phối hợp với cán bộ đơn vị tổ chức tập huấn quản lý, theo dõi, thường xuyên điểm danh, kiểm diện bằng nhiều hình thức và có đánh giá nhận xét sau khi kết thúc khoá học gửi về cho các cơ quan, đơn vị cử học viên theo học và cấp giấy chứng nhận nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả, 100% học viên đều hoàn thành chương trình đề ra, trên 85% đạt khá, giỏi.

Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ chuyên môn quan trọng của Trung tâm Chính trị huyện Tuyên Hóa. Với những nội dung đổi mới trong việc định hướng, quản lý và tổ chức thực hiện của Trung tâm đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng lên, thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng để đội ngũ giảng viên nắm bắt, chia sẻ, trao đổi và nâng cao trình độ, kỹ năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Bên cạnh đó, Trung tâm Chính trị huyện còn chú trọng đến chất lượng các tin, bài phản ánh mọi hoạt động của Trung tâm. Các đồng chí giảng viên đã tích cực đổi mới phương pháp dạy - học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Học viên tham gia các lớp bồi dưỡng cơ bản đảm bảo số lượng, chấp hành đúng thời gian, chú ý ghi chép, sưu tầm tài liệu, trao đổi, thảo luận sôi nổi và làm bài thu hoạch nghiêm túc, đạt kết quả cao. Công tác thông tin, thư viện luôn được chú trọng, việc cung cấp giáo trình, tài liệu cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm được tiến hành thường xuyên, chất lượng phục vụ và phối hợp với các bộ phận có liên quan khác được nâng lên, bảo đảm vận hành tốt các lớp trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện sẽ quyết tâm hơn nữa để công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ có chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới hơn nữa về nội dung, hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phạm Ngọc Chiến

Các tin khác