ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 458

  • Tổng 838.705

Thông tin về các xã, thị trấn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 

 

TT

Tên các xã,

thị trấn

Số điện thoại

Địa chỉ mail công vụ

Ghi chú

1

UBND xã Văn Hóa

(052)3 535 003

vanhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

2

UBND xã Tiến Hóa

(052)3 670 076

tienhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 3

UBND xã Châu Hóa

(052)3 670 114

chauhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 4

UBND xã Cao Quảng

(052)3 608 556

caoquang.th@quangbinh.gov.vn

 

 5

UBND xã Ngư Hóa

(052)3 608 303

nguhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 6

UBND xã Mai Hóa

(052)3 670 035

maihoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 7

UBND xã Phong Hóa

(052)3 670 020

phonghoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 8

UBND xã Đức Hóa

(052)3 670 467

duchoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 9

UBND xã Thạch Hóa

(052)3 670 115

thachhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 10

UBND xã Nam Hóa

(052)3 670 309

namhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 11

UBND xã Sơn Hóa

(052)3 684 318

sonhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 12

UBND xã Đồng Hóa

(052)3 684 356

donghoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 13

UBND xã Thuận Hóa

(052)3 684 335

thuanhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 14

UBND thị trấn Đồng Lê

(052)3 684 320

dongle.th@quangbinh.gov.vn

 

 15

UBND xã Lê Hóa

(052)3 684 188

lehoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 16

UBND xã Kim Hóa

(052)3 685 843

kimhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 17

UBND xã Hương Hóa

(052)3 690 010

huonghoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 18

UBND xã Thanh Thạch

(052)3 690 460

thanhthach.th@quangbinh.gov.vn

 

 19

UBND xã Thanh Hóa

(052)3 690 472

thanhhoa.th@quangbinh.gov.vn

 

 20

UBND xã Lâm Hóa

(052)3 690 904

lamhoa.th@quangbinh.gov.vn