ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018 
 Xem nội dung tại đây:

3cms/upload/huyentuyenhoa/File/QD%201950%20CONG%20KHAI%20QT%202018(dungdtth)(20.08.2019_10h48p05)_signed_signed_signed_signed.pdf

3cms/upload/huyentuyenhoa/File/Q%C4%90%201950%20PL%20CONG%20KHAI%20QUYET%20TOAN%202018.xls

[Trở về]