ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 
 Xem nội dung tại Đây:

3cms/upload/huyentuyenhoa/File/QD%20CONG%20KHAI%20DU%20TOAN%202020(10.01.2020_11h21p45)_signed.pdf

3cms/upload/huyentuyenhoa/File/CONG%20KHAI%20DT%202020.xls

[Trở về]