CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HĐND&UBND HUYỆN (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018) 
 .
 

Thứ

Ngày

Buổi

Đ/c Phan Hồng Kỳ

PCT HĐND huyện

Đ/c Phạm Tiến Nam

PCT HĐND huyện

Đ/c Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Cao Xuân Tín

PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Vũ Thường

PCT UBND huyện

2

03/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tập huấn điều tra dân số, nhà ở

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

3

04/12

Sáng

Họp BCH Đảng bộ huyện

Họp BCH Đảng bộ huyện

Họp BCH Đảng bộ huyện

Họp BCH Đảng bộ huyện

Họp BCH Đảng bộ huyện

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giảng bài tại Trung tâm BDCT huyện

Làm việc tại cơ quan

4

05/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp HĐND tỉnh

Dự họp HĐND tỉnh

Đi cơ sở

Giảng bài tại Trung tâm BDCT huyện

 

Chiều

Dự Hội nghị của phòng LĐTB&XH tổ chức

5

06/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp HĐND tỉnh

Dự họp HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra cơ sở vật chất trường học

 

Chiều

6

07/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp HĐND tỉnh

Dự họp HĐND tỉnh

Đi cơ sở

 Đi công tác tại Thanh Hóa

 

Chiều

7

08/12

 

 

Họp HĐND tỉnh

Dự họp HĐND tỉnh

-  Trực LĐ UBND huyện: Đ/c Cao Xuân Tín;

-  Trực LĐ Văn phòng: Đ/c Đinh Tiến Dũng

 

CN

09/12