CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO HĐND&UBND HUYỆN (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018) 
 .
 

Thứ

Ngày

Buổi

Đ/c Phan Hồng Kỳ

PCT HĐND huyện

Đ/c Phạm Tiến Nam

PCT HĐND huyện

Đ/c Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Cao Xuân Tín

PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Vũ Thường

PCT UBND huyện

2

26/11

Sáng

Giao ban UBND huyện

Giao ban UBND huyện

Giao ban UBND huyện

Giao ban UBND huyện

Đi công tác

 

Chiều

Dự TXCT ĐBQH tại xã Văn Hóa

Dự TXCT ĐBQH tại xã Văn Hóa

Làm việc với Đoàn kiểm tra sở Nội vụ

Dự TXCT ĐBQH tại xã Văn Hóa

3

27/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác Đồng Hới

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Đi công tác Đồng Hới

4

28/11

Sáng

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác Minh Hóa

Xét tuyển VCSN

 

Chiều

Dự họp UBND huyện

Họp UBND huyện

Họp UBND huyện

5

29/11

Sáng

Dự Hội nghị tại UBMTTQVN huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác Đồng Hới

Đi cơ sở

 

Chiều

Giảng bài tại TT BDCT huyện

Đi công tác

6

30/11

Sáng

Họp Thường trực HĐND huyện

Họp Thường trực HĐND huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo cưỡng chế tại xã Thanh Thạch

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

7

01/12

 

 

 

 

 

-  Trực LĐ UBND huyện: Đ/c Hồ Vũ Thường;

-  Trực LĐ Văn phòng: Đ/c Hà Thị Thủy

CN

02/12