Lịch làm việc của TT HĐND & Lãnh đạo UBND huyện từ 06 - 10/06/2018 
 .
 

Thứ

Ngày

Buổi

Đ/c Phan Hồng Kỳ

PCT HĐND huyện

Đ/c Phạm Tiến Nam

PCT HĐND huyện

Đ/c Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Cao Xuân Tín

PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Vũ Thường

PCT UBND huyện

2

04/06

Sáng

TXCT ĐBHĐND tỉnh tại Đồng Hóa và Thanh Hóa

TXCT ĐBHĐND tỉnh tại xã Thanh Hóa

Làm việc với đoàn ktra QK4

TXCT đại biểu HĐND tỉnh

TXCT đại biểu HĐND tỉnh tại Thanh Hóa

Chiều

Làm việc tại cơ quan

3

05/06

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

Tiếp công dân

Làm việc tại cơ quan

Dự lễ tại thị xã Ba Đồn

Chiều

4

06/06

Sáng

Họp TTHĐND huyện

Họp TTHĐND huyện

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

5

07/06

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc với phòng GDĐT

6

08/06

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

Chiều

Dự HN giao ban HĐND

Dự HN giao ban HĐND

7

09/06

 

 

 

 

 

 

CN

10/06

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

-  TT HĐND, LĐ UBND huyện;

-  Văn phòng Huyện ủy;

-  Các phòng, ban thuộc UBND huyện;

-  Lưu VT.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

Đã ký 

Lê Thanh Phú