Bổ sung nguồn ngân sách huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
 Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, ngày 25/12/2017 Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa đã có Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn ngân sách huyện để bổ sung vào nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện theo dự toán thu, chi ngân sách của huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua nghị quyết.
 Ngay trong tháng 01 năm 2018, UBND huyện đã chuyển bổ sung số tiền 400 triệu đồng từ ngân sách huyện để tăng nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng tổng nguồn vốn ngân sách huyện đã chuyển lên 1.451 triệu đồng. NHCSXH huyện đã kịp thời tham mưu phân giao nguồn vốn cho 10 xã, thị trấn để triển khai thực hiện, bình quân 40 triệu đồng/xã, nguồn vốn bổ sung được định hướng thực hiện cho vay đối với chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, ưu tiên đầu tư cho các hộ sản xuất kinh doanh thu hút, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, những mô hình điển hình về hiệu quả và có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, dự kiến trong tháng 02/2018 NHCSXH huyện sẽ hoàn thành việc giải ngân cho vay đến các đối tượng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi, tạo việc làm và cải thiện thu nhập.

 

                                                                                                     Tất Thành

                                                                          Ngân hàng Chính sách xã hội huyện